Missie en visie

Het Platform Gehandicapten Apeldoorn vertegenwoordigt de belangen van de burgers met een lichamelijke en/of zintuigelijke beperking in de gemeente Apeldoorn. Met als uitgangspunt dat praktische knelpunten om deel te nemen aan de maatschappij inzichtelijk worden gemaakt en daar waar mogelijk opgelost.

Visie

Het Platform Gehandicapten Apeldoorn oefent invloed uit op gemeentelijk beleid en maakt knelpunten inzichtelijk op de beleidsterreinen wonen, zorg en welzijn. Welzijn richt zich op toegankelijkheid in de breedst mogelijke vorm. Het PGA is een gesprekspartner voor de gemeente Apeldoorn, de Adviesraad Sociaal domein en levert met hart en verstand informatie aan de achterban. Eigen verantwoordelijkheid en naar vermogen voorwaarden scheppen om te kunnen participeren zijn hierbij het uitgangspunt. Diegene die dat niet kunnen, de meest kwetsbare burgers in de Apeldoornse samenleving, daarvoor dient passend beleid te zijn.

Zodat zij niet uit het zicht raken en in ernstige, uitzichtloze (financiële) problematiek verzeild raken.